Rozdíl mezi insolvencí a exekucí

Pojmy insolvence a exekuce se sice týkají stejného tématu – vymáhání peněz, ale neznamenají to stejné. Mnohdy je lidé zaměňují dohromady, aniž by vlastně přesně věděli, co který z pojmů znamená. Přeci jen se do exekuce či insolvence dostane jen zlomek lidí. V České republice bylo v exekuci za rok 2021 necelých 450 tis. lidí. V tomto článku si definujeme jednotlivé pojmy exekuce a insolvence a rozklíčujeme, jak jednotlivé finanční situace probíhají.

Jak funguje exekuce

Exekucí se rozumí donucovací a vykonávací prostředek soudu ke splnění určité povinnosti, nebo ve vymožení peněžité částky v případě, že není sám od sebe ochotný své závazky splácet. Nejčastěji je exekuce spojována s neuhrazenými půjčkami, případně neuhrazenými pokutami veřejných podniků jako VZP, ČZZS, Dopravní podniky apod.

Jak probíhá exekuce

Na jednu osobu může být založeno několik souběžných exekucí, který musí být uspokojeny. Exekuci vždy podává věřitel. Až do určité výše určené zákonem může exekutor zabavit veškeré movité věci a peněžní prostředky. Pokud ani zabavením peněz a prodáním majetku dlužníka nebudou pokryty všechny pohledávky, dochází na srážky ze mzdy. Exekuce není nijak časově ohraničená, tudíž v případě, že jsou dluhy (a následně penále) vysoké, může exekuce dlužník dluhy splácet několik desítek let, až do smrti.

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci

Díky centrální evidenci exekucí spravovanou exekutorskou komorou, má kdokoli přístup k údajům o tom, zda je jakákoliv fyzická či právnická osoba zatížená exekucí. Přístup do evidence je však zpoplatněn dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti v závislosti na tom, kolik údajů budete chtít zobrazit.

Jak se zbavit exekuce

Ve chvíli, kdy proti vám bylo nařízeno exekuční řízení, je třeba situace řešit okamžitě a bez odkladu. Možnosti řešení jsou:

  • zaplacení exekuce,
  • návrh na zastavení exekuce – lze podat do 15 dnů od doručení exekučního příkazu. Exekutor může a nemusí zrušení exekuce vyhovět. Pokud nevyhoví, pokračuje spor k soudu, který o zrušení exekuce rozhodne.

Poznámka: pokud soud rozhodne o zrušení exekuce, stále je třeba uhradit náklady, které v souvislosti s exekucí vznikly. Tyto náklady musí být uhrazeny, jinak mohou být exekutorem opět vymáhány.

  • oddlužení (insolvence) – o oddlužení můžete požádat ve chvíli, kdy už nezvládnete závazky splácet i přesto, že máte zájem závazky uhradit.

Jak funguje insolvence

Jak jsme uvedli výše, insolvence je jednou možností řešení při platební neschopnosti. Oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá zájem své dluhy splácet, je insolvence stavem, kdy dlužník má zájem své závazky splácet, ale nemá prostředky. 

Jak probíhá insolvence

Návrh na povolení oddlužení musí v každém případě podat vždy dlužník a nikdo jiný. Do tří pracovních dnů od doručení návrhu, jsou dlužníkovy zastaveny všechny exekuce, které jsou proti němu vedeny. Stejně tak se zastavuje úročení dluhu a věřitelé mají možnost uplatňovat své pohledávky prostřednictvím přihlášky do insolvence až po dobu 60 dnů. Povolení oddlužení vždy ještě schvaluje soud, nikdo na něj nemá automaticky nárok.

Formy, jak může oddlužení probíhat jsou dvě – plnění splátkového kalendáře nebo zpeněžení majetkové podstaty.

Jak dlouho trvá ukončení insolvence

Splácení dluhů v insolvenci nesmí trvat déle než 5 let (ve výjimečných případech může být lhůta prodloužena o 6 měsíců). Insolvence rovněž trvá minimálně takovou dobu, za kterou dlužník splatí 100 % svých závazků. 

V případě starobních či invalidních důchodců trvá insolvence 3 roky. Po stejnou dobu může trvat insolvence těch dlužníků, kteří za tři roky zvládli splatit alespoň 60 % svých závazků.

Exekuce během insolvence

Až do vydání rozhodnutí o úpadku může exekutor exekuci nařídit, nesmí ji však fakticky provést. Po vydání rozhodnutí ji nesmí ani nařídit. Tento postup platí v případě, že se jedná o dluhy a závazky, které vznikly ještě před podáním návrhu o oddlužení. V případě, že dlužníkovy vznikají dluhy i během oddlužení, může exekutor tyto dluhy vymáhat bez jakýchkoliv výjimek. V tomto případě hrozí i zrušení oddlužení, což by pro dlužníka znamenalo, že by nebyl od dluhů osvobozen.

Exekuce po insolvenci

Po úspěšném ukončení oddlužení by měl exekutor veškeré řízení proti dlužníkovi zastavit. V praxi se však často stává, že v exekučním řízením protiprávně pokračuje (obnoví srážky ze mzdy, zastaví bankovní účet). Zde je úlohou dlužníka, aby společně s okresním soudem podal návrh o zastavení exekuce. V případě, že tak neučiní, může exekutor v exekuci nadále pokračovat.

Mohlo by vás zajímat